วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

รุ่นที่ 64 วสส. ขอนแก่น


นักศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 64 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น