วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

อาหารดีเพื่อสุขภาพ

สังคมท่ัวโลกในปัจจุบันนี้เป็นยุคท่ีทุกคนต้อง แข่งขันกัน ทําให้มีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง จึงไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่มักมีปัญหาสุขภาพ  ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเลือกกินอาหาร ท่ีมักจะนิยมอาหารจานด่วน เพราะสะดวก รวดเร็ว แต่สิ่งเหล่านั้นกลับเป็นการปล่อยปละ ละเลย ก่อให้เกิดสารพัดโรคตามมา

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักมองข้ามเรื่อง สุขภาพ โดยให้ความสําคัญความสะดวกรวดเร็ว มากกว่า โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ทั้งที่ในความเป็น จริงแล้ว ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาหลักที่ควรดูแล เพราะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด โดยเริ่มจากการเลือก กินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นการกินผัก บางคนที่ไม่ชอบกินผัก อยากให้ลองดัดแปลงอาหารให้ดูน่ากิน หรือกินคู่กับอาหารที่ชอบ ก็จะทําให้กินง่ายมากขึ้น

มติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ให้ความ สําคัญกับเรื่องอาหารการกิน เพราะสิ่งที่เรา กินเข้าไป จะเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพได้ กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นแล้วว่าปัญหาสุขภาพ ของประชาชนเป็นเรื่องสําคัญ จึงจัดทําหนังสือ “84 เมนูน้ําพริกผัก..รักษ์สุขภาพ” เพื่อให้คนไทย หันมาบริโภคผักมากขึ้น ภายในหนังสือ มีเมนู มากมายที่ดีต่อสุขภาพกินได้ทุกเพศทุกวัย

กระทรวงสาธารณสุข ยังมีโครงการ “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหารและ โภชนาการ” ที่เน้นความสําคัญเกี่ยวกับอาหาร ผู้ป่วย ดูแลเรื่องความสะอาดและเป็นอาหารที่ดี ต่อร่างกาย ให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการกับ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมถึงอสม.และแกนนําชุมชน ให้นําความรู้ไปแนะนําให้ประชาชนเพื่อนําไปปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันอีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้น อาจจะดูแลสุขภาพด้วยวิธี ทางธรรมชาติ อย่างการใช้พืชผักสมุนไพร แทนยา แพทย์แผนปัจจุบันที่อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียง ตามมาได้ หากร่างกายได้รับยาในปริมาณมาก หรือต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน จึงอยากจะให้หา เวลาออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ อยู่กับธรรมชาติ กินอาหารให้ครบถ้วนและเพียงพอให้ร่างกายได้ พักผ่อน จะได้สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างเต็มที่ เพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่ดี ไม่มีโรค

ที่มา : กรมอนามัย