วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

สุขภาพดีเริ่มต้นที่..อาหาร

ปัจจุบันคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง เพ่ิมมากขึ้น โดยส่วนมากจะ เกิดกับกลุ่มคนท่ีบริโภคอาหารเกินความ ต้องการร่างกาย และเปน็ อาหารทม่ี รี ส หวานมนั เคม็ มากเกนิไปรวมท้ังขาด การออกกําลังกายแต่โรคต่างๆ เหล่าน้ี สามารถป้องกันได้ โดยเริ่มที่เรากินอาหาร ‘ลด หวาน มัน เค็ม’

ลด หวาน มัน เค็ม
อาหารเป็นสิ่งที่ร่างกายได้รับโดยการกิน ดื่ม หรือการได้รับทางหลอดเลือดก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อร่างกาย แต่ถ้าพฤติกรรมการกินไม่ถูกต้อง เหมาะสม อาหารก็ทําร้ายร่างกายได้ โดยทําให้เกิด โรคที่เรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรควิถีชีวิต ดังนั้น เราต้องฉลาดที่จะกินอาหาร ไม่ปล่อยให้ อาหารกินเรา อาหารที่เราควรมีสติอย่างมากในการ กินคือ ไขมัน แป้ง (ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ขนมจีน ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ) น้ําตาล เกลือ และโดย เฉพาะเครื่องปรุงที่มีรสเค็ม 

มารู้จักความเค็ม
ความเค็มที่เรารู้จักกันดีคือเกลือ และเกลือ มาจากโซเดียมคลอไรด์ ที่เป็นส่วนประกอบของ เครื่องปรุงเค็ม ได้แก่น้ําปลาซีอิ๊ว และซอสต่างๆ กินเค็มเท่าไรการที่กินเค็มได้มากน้อยแค่ไหนกําหนดไว้ ด้วยปริมาณโซเดียม ซึ่ง 1 วัน ไม่ควรบริโภคเกิน2,000 มิลลิกรัม (ไม่ควรบริโภคเกลือเกินวันละ 1 ช้อนชา)

แหล่งของโชเดียม
- อาหารธรรมชาติ
- การปรุงแต่งรสชาติอาหาร โดยเฉพาะการเติมเครื่องปรุงรสจําพวก เกลือ น้ําปลา ซีอิ๊ว
- อาหารแปรรูป เช่น ผักดอง ไข่เค็ม ไส้กรอก หมูยอ
- อาหารสําเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ของขบเคี้ยว

โรคไต ความดันพุ่ง ถ้ามุ่งกินเค็ม
อาหารเค็มเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงจาก รายงานทางระบาดวิทยาระบุว่า การกินเกลือมาก สัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูง เมื่อลดการกิน เกลือลงจะลดความดันโลหิตทั้งในผู้ที่มีความดัน โลหิตปกติและผู้ที่มีความดันโลหิตสูง และยัง ทําให้การทํางานของอินซูลินดีขึ้น

การกินเกลือในปริมาณสูงยังเป็นสาเหตุของ โรคไต อัมพฤกษ์ โรคหัวใจ ทําให้เกิดการบวมน้ํา และหัวใจวายได้ และหากร่างกายได้รับโซเดียม มากจะทําให้การขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะ เพิ่มขึ้นพบได้ในทุกเพศทุกวัย นําไปสู่การสูญเสีย แคลเซียมจากกระดูก ทําให้มีภาวะกระดูกบางได้ 

เทคนิคง่ายๆ ในการลดอาหารเค็ม
- ชิมก่อนปรุงทุกครั้ง
- ลดการเติมเครื่องปรุงรส เพราะในเครื่องปรุงรส
- เกือบทุกชนิดมีโซเดียมสูง ลดการกินอาหารแปรรูปต่างๆ ได้แก่ ไส้กรอก หมูยอ แหนม เบคอน ผักดอง ผลไม้ดอง ปลาเค็ม ไข่เค็ม เต้าหู้ยี้
- ลดการกินอาหารกึ่งสําเร็จรูปและไม่ควรใส่ เครื่องปรุงจนหมดซอง
- ลดความถี่และปริมาณน้ําจิ้มของการกินอาหาร ที่มีน้ําจิ้ม เช่น อาหารประเภททอด สุกี้ หมูกระทะ หอยทอด เฟรนช์ฟรายส์ เพราะในน้ําจิ้มมี โซเดียมสูง
- หลีกเลี่ยงการกินอาหารจานด่วนเพราะจะมี โซเดียมสูง
- ลดการกินขนมกรุบกรอบให้น้อยลง ไม่ควรมี ขวดน้ําปลา ซีอิ๊ว ซอส เกลือ บนโต๊ะอาหาร
- อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้งหรือโดย เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมไม่เกิน 200 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

ที่มา : กรมอนามัย