วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กู่สนาม

กู่สนามสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจขยายเขตการปกครองมาถึงบริเวณนี้
กู่บ้านสนามมีลักษณะเป็นกำแพงหินศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยม มีประตูเข้าทางทิศตะวันออก ตรงกลางบริเวณมีฐานแท่นหินสูงประมาณ 1 เมตร กว้าง ยาวประมาณ 1 เมตร**หลัง พ.ศ.1500 วัฒนธรรมขอม จากทะเลสาบกัมพูชาแผ่เข้าสู่อิสาน ถึงมหาสารคาม ...มีปราสาทหินในวัฒนธรรมขอม ตั้งแต่ราวหลัง พ.ศ.1500 หลายแห่งดังนี้

>> กู่สันตรัตน์, กู่น้อย, ศาลานาขาว ข้านกู่โนนเมือง ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

>> กู่สนาม(บ้านสนาม ต.เสือโก้ก), กู่บ้านแดง(บ้านแดง ต.หนองแสง) อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

>> กู่บ้านเขวา(บ้านเขวา), กู่น้อย(บ้านหมี่), ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

>> กู่คูขาด บ้านดองหน่อง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

>> กู่บัวมาศ(บ้านกกกอก ต.บัวมาศ) กู่โคกกู่(บ้านโคกกู่ ต.หนองคูขาด) อ.บรบือ จ.มหาสาคาม

...........................................................................................................................
**สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2555). มหาสารคามมาจากใหน?(หน้า 54). กรุงเทพมหานคร : แม่คำผาง