วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมข้าราชการดีเด่น

คุณศิริพร  เผ่าภูธรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ข้าราชการดีเด่น ปี 2553